Klachtenregeling


Interne klachtenregeling

 

Kinderopvang Klein Kamerik heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld.

Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de pedagogisch medewerksters. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie.

 

 

 

Externe klachtenregeling

 

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat de weg voor ouders vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl


Heidi Meijers is dagelijks aanwezig vanaf 08.00 uur of is te bereiken per email: heidi.meijers@kleinkamerik.nl

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

 

 Download het interne klachtenreglement voor meer informatie.